วันจันทร์ที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2553

"กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คัดค้านอำนาจนอกระบบ" ยื่นจม.ประณามการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการ

"กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คัดค้าน อำนาจนอกระบบ" ยื่นจม.ประณามการคุกคามเสรีภาพทางวิชาการหมาย เหตุ กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คัดค้านอำนาจนอกระบบ ได้ยื่นจดหมายเปิดผนึกประณามพฤติกรรมคุกคามเสรีภาพทางวิชาการของรัฐบาลไทย โดยเฉพาะกรณีการกักขังตัว "นายสุธาชัย ยิ้มประเสริฐ" อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แม้ นายสุธาชัยจะได้รับการปล่อยตัวแล้วเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคมที่ผ่านมา แต่จดหมายฉบับนี้และรายชื่อผู้ลงนามสนับสนุนก็ถือเป็นหลักฐานทางประวัติ ศาสตร์ที่มีความหมายน่าสนใจอยู่มิใช่น้อย

แถลงการณ์กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คัดค้านอำนาจนอกระบบ
เรื่อง ขอประณามพฤติกรรมคุกคามเสรีภาพทางวิชาการของรัฐบาลไทย

ตามที่รัฐบาลซึ่งนำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้ตัดสินใจประกาศใช้พระราชกำหนดบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน และตั้งศูนย์อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) เพื่อมาแก้ไขสถานการณ์การชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยแห่งชาติ (นปช.) หรือ "กลุ่มคนเสื้อแดง" นั้น มิเพียงแต่จะไม่ได้ทำให้สถานการณ์คลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นได้ แต่ได้ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาที่ ศอฉ.ได้ปฏิบัติการ ได้สร้างบรรทัดฐานทางการเมืองที่เลวร้าย มีการละเมิดสิทธิมนุษยชน ปิดกั้นข้อมูลข่าวสาร ละเมิดกฎหมายรัฐธรรมนูญในหลายมาตรา และเอื้อให้รัฐบาลใช้อานาจเผด็จการในทางมิชอบในการทำลายศัตรูทางการเมืองได้ ในหลายทาง

และแม้ปัจจุบันแม้การชุมนุมจะคลี่คลายแล้วแต่การใช้อำนาจในการกวาด ล้างศัตรูทางการเมืองดูเหมือนจะยังคงมีต่อไป มีการเรียกบุคคล นักธุรกิจ รวมถึงนักศึกษา อาจารย์มหาวิทยาลัยที่ดูเหมือนจะอยู่ตรงข้ามกับฝ่ายรัฐให้เข้ามารายงานตัว ในกรณีล่าสุดนั้น คือ การควบคุมตัว ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อาจารย์ประจำภาควิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ไปกักขังที่ค่ายทหารแห่งหนึ่ง ในจังหวัดสระบุรี

กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คัดค้านอำนาจนอกระบบ อันเกิดจากการรวมตัวของนักศึกษา คณาจารย์และศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่มีจุดยืนชัดเจนที่จะต่อ ต้านการใช้อำนาจนอกระบบในทุกรูปแบบ ขอแสดงจุดยืนที่จะขอประณามรัฐบาลไทยที่นำโดยนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ในกรณีการกุมขัง ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ เนื่องจากรัฐบาลเองก็ขาดความชอบธรรมที่จะกักขังตัวของ ผศ.ดร.สุธาชัย เนื่องจากไม่มีหลักฐานแน่ชัดที่เชื่อมโยงได้ว่า ผศ.ดร.สุธาชัย เกี่ยวข้องกับความไม่สงบที่เกิดขึ้น นอกจากแผนผังเครือข่ายขบวนการล้มเจ้าที่เกิดจากการ "นั่งเทียน" ร่วมกันระหว่างรัฐบาลกับ ศอฉ. และแม้รัฐบาลจะอ้างความตามพระราชกำหนดการบริหารราชการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน นั้น แต่รัฐบาลกำลังละเมิดมาตรา 50 แห่งรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันที่ระบุไว้ว่า "บุคคลย่อมมีเสรีภาพในทางวิชาการ" การจับกุมนักวิชาการที่มีจุดยืนตรงข้ามกับตนนั้น เป็นการกระทำอันเป็นเผด็จการ มิต่างอะไรกับประเทศพม่า ประเทศเกาหลีเหนือ หรือแม้กระทั่งประเทศอิรักในยุคภายใต้การนำของนายซัดดัม ฮุสเซน แต่อย่างใด

กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คัดค้านอำนาจนอกระบบนั้น มีจุดยืนที่อยากจะเห็นความสมานฉันท์เกิดขึ้นในชาติ แต่ทั้งนี้ ความสมานฉันท์จะเกิดได้ก็ด้วยประบวนการที่เป็นธรรมตามระบอบประชาธิปไตย การใช้อำนาจทหาร อำนาจจากปากกระบอกปืนในการกดขี่ข่มเหง รังแกคนที่มีความเห็นที่แตกต่างกับตนนั้น ไม่อาจสร้างความสันติสุขให้กับประเทศนี้ได้ รัฐบาลต้องพึงสังวรไว้ว่า "ราษฎรเป็นดั่งน้ำ ผู้ปกครองเป็นดั่งเรือ น้ำอุ้มเรือให้ลอยได้ น้ำก็คว่าเรือให้จมได้เช่นกัน" ฉันท์ใดก็ฉันท์นั้น และสันติภาพความสงบสุขจะเกิดได้ด้วยการยอมรับด้วยใจ ไม่ใช่การสร้างความหวาดกลัวแต่อย่างใด

ด้วยจิตคารวะ
กลุ่มประชาคมธรรมศาสตร์คัดค้านอำนาจนอก ระบบ
รายนามผู้ลงชื่อสนับสนุนแถลงการณ์ข้างต้น
นักเรียน นิสิต นักศึกษา และศิษย์เก่า
1. นายรักนิรันดร์ วรรณวีรพงษ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. นายปราบ เลาหะโรจนพันธ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
3. นายนายภาณุพงศ์ รอดทอง คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. นายณรงศักดิ์ เนียมสอน คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
5. นายภูษิต มนีพงษ์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
6. นายเมธาวุธ เสาร์แก้ว คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
7. นายกฤดาการ ทศพะรินทร์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. นายภูวดล ศิริชัยสินธพ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
9. นายนครินทร์ วิศิษฎ์สิน รัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
10. นางสาวปัณฑารีย์ สุวรรณิน คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
11. นางสาวปวรรัตน์ ผลาสินธุ์ ศิลปศาสตร์ ปี 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. นายไชยรัตน์ ชินบุตร คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
13. นายกฤดิกร วงศ์สว่างพานิช คณะรัฐศาสตร์ ปีบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
14. นายพีรวิชญ์ ช่วงโชติ คณะรัฐศาสตร์ ปี4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
15. นายกิตติกร นาคทอง คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
16. น.ส.ณัฐภรณ์ ทัศนภิรมย์ คณะศิลปศาสตร์ ระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
17. นายกฤชวัชร์ เตชะวณิชย์ คณะรัฐศาสตร์ ปีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
18. นายธนวุฒิ ธนวเสถียร คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
19. นายธนิสสร มณีรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
20. นายเชฏฐพงศ์ จงภัทรนิชพันธ์ รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
21. นายภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ มหาบัณฑิต คณะมนุษยศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
22. นายพุฒิพงศ์ พงศ์เอนกกุล คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่๒ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
23. นายธนฤทธิ์ มีสิตแก้ว นักศึกษามัธยมศึกษาปีที่3/1
24. นายบากบั่น แสงประทุม บริหารธุรกิจ/ป.โท ปีหนึ่ง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
25. นายบดินทร์รัตน์ จันทน์ขาว คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
26. นางสาวสีมาย ตรีวัฒนะ บัณทิตปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ รุ่น 35 จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
27. นางสาวลลิลทิพย์ วัฒนวีรชัย assumption university, communication arts (gradUated year 2007)
28. นายกันตภณ ทับเที่ยง คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
29. นายนลินภัสร์ พิภพถาวรพงศ์ วิทยาเขตเกษตรกรรมนครศรีฯ รุ่น31
30. นายเมษ จารุอมรจิต ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล
31. นางสาวนาถรพี วงศ์แสงจันทร์ International Development Department, University of Birmingham
32. นายสุทัศน์ สมน้อย นักศึกษาปริญญาโทคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
33. นายอติเทพ ไชยสิทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยมหิดล
34. นางสาวชุติมาภรณ์ จิตจา ปริญญาโทคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
35. นายรุจิพล อุบลเลิศกุล ประกาศนียบัตรมหาชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
36. นายชนม์ ศรีสูงเนิน วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
37. นายปวีณ เมนะชัย ปริญญาตรี การจัดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร
38. นายอภิเชษฐ์ ตรงจิตอุทัย Social Science Mahidol University International College Grad.′04
39. นายศรวิษฐ์ โตวิวิชญ์ ปี3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
40. นายนรุตม์ เจริญศรี นิสิตปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
41. นายทศพร ขำสมวงษ์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ปี 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
42. นายศุภฤทธิ์ ศิลารัตน์ ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
43. นางสาวสุพีเรศ พลายพลอยรัตน์ ศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
44. นางสาวอรุษา ชัยชนะ คณะสถาปัตยกรรม ปี3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
45. นายภูวิศ หินเธาว์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ รหัส 46
46. นายนที สารพัดวิทยา นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
47. นายวสุ วรรลยางกูร คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร
48. นางสาวนิรมล บัวสิน คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
49. นาย ธิติพงษ์ ก่อสกุล นักศึกษาปริญญาโท สานักบัณฑิตอาสาสมัคร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
50. นางสาววราลี ปีตะวรรณ ศิษย์เก่าสถาบันเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร รุ่น 12 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
51. นางสาวนุชนาถ จันทราวุฒิกร คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
52. นายรัฐพล บัวพา นิสิตชั้นปีที่2 คณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
53. นายปพน อรรถกิจการค้า คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
54. นายจิรศักดิ์ กรรเจียกพงษ์ บัณฑิตอาสาสมัคร รุ่น31 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
55. นางสาวดาราณี ทองศิริ บัณฑิตคณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
56. นายกฤษฎี ศรีภิรมย์ สานักวิชานิติศาสตร์ ปี 3 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
57. นางสาวสุกัญญา อนุจร บัณฑิตคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
58. นายจิรัฐสรรพ์ ประมวลศิลป์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
59. นางสาวปัทมา เสน่ห์งามเจริญ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์ ภาควิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยมหิดล
60. นายวรพรต พัชตระชัย ชั้นปีที่4 คณะบริหารธุรกิจ สาขาธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
61. Mr. Akkasak Homchuen, New School for Social Research, NYC
62. นางสาวอลิสา สินวัฒนกุล บัณฑิตคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63. นายธนินฉัตร เฉลิมพร ชั้นปีที่หนึ่งคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย,คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
64. นางสาวอุบลวรรณ พงษ์แพทย์ ศิษย์เก่า วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
65. นายธนพล ฟักสุมณฑา คณะสังคมศาสตร์ ภาควิชาประวัติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยนเรศวร
66. นางสาวธันยนันท์ อ่อยอารีย์ บัณฑิตศึกษา คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
67. นายธนัย เกตวงกต นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
68. นางสาวนวลจันทร์ ไชยบุรินทร์ ศิษย์เก่าศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์
69. นางสาวสิพร สันนิธิกุล ศิษย์เก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
70. นางสาวผลิพร สันนิธิกุล ศิษย์เก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
71. นายปริญญ์ วัฒนวีร์ ศิษย์เก่า คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ รหัส 41 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
72. Ms. Phatrsamon Rattanangkun PhD. student, Deakin University
73. นายชาตรี สมนึก นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
74. นายวรสิทธ ลามาตย์ คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
75. นางสาวเมธวีร์ ธาดาจารุมงคล คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
76. นายอาทิตย์ เจียมรัตตัญญู คณะอักษรศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
77. นางสาววิชญา พรหมสวัสดิ์ เศรษฐศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
78. นายจิระวิน ตานีพันธ์ พาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
79. นายสมศักดิ์ ลิขิตรัตนพิศาล คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
80. นายพิชญ์เดช แสงแก่นเพ็ชร์ คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ / คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
81. นายคุปต์ พันธ์หินกอง นักศึกษาปริญญาตรี ชั้นปีบัณฑิต คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
82. นายฐิติวัฒน์ ชื่นจิตต์ผ่อง รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
83. นางอันธิกา สวัสดิ์ศรี ปริญญาเอก มหาวิทยาลัยนิวคาสเซิล สหราชอาณาจักร
84. นางสาววรรณชนก สุนทร นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
85. นางสาวหัสยา ขอสุข ปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรีฯ ปทุมธานี
86. นายวุฒิจักษ์ วงค์โชติ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
87. นายชานนท์ นรัฐกิจ คณะวิทยาการจัดการ ปี 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
88. นางนวรัตน์ นพหิรัญ, ปริญญาโทสาขา มานุษยวิทยา ม. ธรรมศาสตร์
89. นายฤทธิรงค์ จุฑาพฤฒิกร นิวคาสเซิล ยูนิเวอร์ซิตี้ อังกฤษ
90. นางสาวชุตินาถ ชุนวิมลศิริ ศิษย์เก่า คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
91. นายสัณฐิติ ธนสถิรชัย ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ ธรรมศาตร์ เเละนักศึกษานิติศาตร์ปี 2 มหาวิทยาลัยรามคำแหง
92. นางสาวศศิภัสสร์ สินธุประสิทธิ์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ธรรมศาสตร์
93. นางสาววรรษชล ศิริจันทนันท์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
94. นางสาวสุกานดา สินพูนภักดิ์ ชั้นปีที่4 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
95. นายพีรวิชญ์ กิจจงถาวรกุล คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
96. นายปริเยศ แก้วเศวตพันธุ์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
97. นายณพงศ์ มาลีหอม นักศึกษาคณศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
98. น.ส.สุนิสา บัวละออ ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
99. นายปีย์ เจนณรงค์ นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
100. นายปรียาลักษณ์ บุญมั่น ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่
101. นายธนาภรณ์ สิมนาม คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
102. นายศรัณยู ดลกุล คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
103. น.ส.กฤติญา จิระกิตติพร คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปี 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
104. นายสมาวิษฐ์ เอี่ยมโอภาส ศิลปศาสตร์บัณฑิต โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
105. นายทวีศักดิ์ วรฤทธิ์เรืองอุไร ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
106. Mr.Tanan Unarat Phd Public Administration Management
107. นางสาวเดือน แก้วพวง คณะครุศาสตร์ ชั้นปีที่1 ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
108. นายจิฬาชัย พิทยานนท์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
109. นายสรรสิทธิ์ โชติสกุลทอง ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
110. นายพงศ์ศิริ คาขันแก้ว นักศึกษาปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยพายัพ
111. น.ส.พรพิมล บุญเกิด ศิษย์เก่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
112. นายสมคิด ทะรา ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
113. น.ส.นฤชล ศรีสมบุญ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
114. นายทรงสิริ พุทธงชัย ศิษย์เก่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา ธรรมศาสตร์
115. นายวธัทชัย แสง-ชูโต ศิษย์เก่า คณะครุศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
116. น.ส.กฤษณา ธนานันท์ นักศึกษาปริญญาโท คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
117. น.ส.ศิรดา วรสาร ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
118. นายชานนทร์ เตชะสุนทรวัฒน์ เศรษฐศาสตร์ ปีบัณฑิต ธรรมศาสตร์
119. นายพัชรวีร์ พรหมวงศ์ นักศึกษาปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
120. น.ส.หัทยา ภูดี ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
121. นายปิยะนันท์ มูลตรีมา ชั้นปีที่3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
122. นายอนุศิษฎ์ วงศ์แสงศักดิ์ ปี2 คณะนิติศาสตร์ปรีดีพนมยงค์ ม.ธุรกิจบัณฑิต
123. นายคันฉัตร รังษีกาญจน์ส่อง ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
124. Phalita Kanchanarin ศิษย์เก่า วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
125. นายสุวีร์ เสนาทัศน์ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
126. นางสาวภัควดี เจียมศรีวงศ์ ศิษย์เก่า คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
127. นางสาวภัคนุช เจียมศรีวงศ์ ศิษย์เก่า คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
128. นายชัชชล อัจนากิตติ นักศึกษาคณะรัฐศาตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
129. นางเพ็ญวดี นพเกตุ (มานนท์) ศิษย์เก่า คณะนิเทศศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
130. นายอานนท์ ฉัตรเงิน นักศึกษาปริญญาโท คณะ รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
131. น.ส.ทัชชมัย ฤกษะสุต ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
132. นาย ฑภิพร สุพร คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
133. นายโรจนวิทย์ สุระพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
134. น.ส.เปรมกวี สุวรรณาลัย คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
135. นายภาณุวัฒน์ ฉิมคง ศิษย์เก่า คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญญุบุรี
136. นายจาตุรนต์ อาไพ นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
137. น.ส. สลิสา ยุกตะนันทน์ MA Social and Political Thought, University of Warwick, UK
138. น.ส.นันทรัตน์ เกิดสุข คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
139. นายอุกฤษณ์ สงวนให้ วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
140. นายกานต์รวี ซ่วนพัฒน์ นิสิตชั้นปีบัณฑิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
141. นางสาว เจษฎาภรณ์ ภูนาแก้ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
142. นายสุชัย สุเฉลิมกุล ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
143. นายอภิวัฒน์ ชิตะปัญญา ศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
144. Siwat Chuencharoen, alumni of Faculty of Economics Chulalongkorn University
145. นายภาณุ แพทย์ประทุม คณะ วิทยาศาสตร์ สาขา เทคโนโลยีสารสนเทศ ชั้นปี 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
146. นายณภัทร ชัยเดชสุริยะ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
147. นายรพีพัฒน์ พัฒนา ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
148. นายแก้วก้าว ถนอมวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ ปีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
149. นางสาวธรรมปริญญ์ สมรูป บัณฑิตคณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
150. นายเขม อำนวยลาภ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
151. นายพิรุณ อนุสุริยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปี 4 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
152. นางปฏิมา มั่นศิลป์ ศิษย์เก่า คณะวนศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์
153. นายนายพงศ์พีระ เธียไพรัตน์ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ ๔ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
154. น.ส.ปานทิพย์ กังวาลสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีนานาชาติสิรินธร ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
155. น.ส.นฤมล กล้าทุกวัน นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
156. นายอิศรา อุดมพาณิชย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
157. นายธนากร ปัสนานนท์ คณะวารสารศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
158. น.ส.เตือนสิริ ศรีนอก ศิษย์เก่า คณะ.......... มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
159. นายคณาวุฒิ เอี่ยมสาอางค์ ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
160. นายศักดิ์สิทธิ์ สีลาเขต นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
161. นายณัฐพล พรมภักดี คณะวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 วิทยาเขตหนองคาย มหาวิทยาลัยขอนแก่น
162. นายนรวิทย์ คร้ามภัย ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
163. นายสมานใจ มั่นศิลป์ ศิษย์เก่า คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
164. นายชนุตร์ นาคทรานันท์ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
165. น.ส.ธัญญธร สายปัญญา นักศึกษาปริญญาโท คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
166. นายศฐาวุฒิ ศรีสรานุกรม คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
167. นายภาณุพันธ์ ปิยะธนะศิริกุล ชั้นปี - คณะ วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
168. นายวิชญา ศิระศุภฤกษ์ชัย ศิษย์เก่า คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
169. น.ส.ญาดาทิพ อุปลา คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
170. นายมณเฑียร เลขาลาวัณย์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
171. นายอภิชน รัตนาภายน ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
172. นายปฐมพงศ์ มานะกิจสมบูรณ์ บัณฑิตคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
173. นายธนวรรธน์ แก้วทองประคา คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
174. น.ส.อิงฟ้า สุนทราวิรัตน์ นักศึกษาปริญญาเอก คณะเวชศาสตร์เขตร้อน มหาวิทยาลัยมหิดล
175. น.ส.เสาวลักษณ์ เม่งศิริ ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
176. นายกิติคุณ โตรักษา ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ (อุษาคเนย์) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
177. นายกิรพัฒน์ เขียนทองกุล นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
178. นายปองภพ เฉลิมสุข คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
179. นายวรัญญ์ กิตยาภรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
180. นายพิชญุตม์ ฤกษ์ศุภสมพล นิสิตชั้นปีที่4 คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
181. นายชุติพงศ์ พิภพภิญโญ ปี 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
182. น.ส.ณภัทร พลอยล้อมเพชร ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
183. นายสันติ ปินทุกาศ นักศึกษาปริญญาโท คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยลัยเชียงใหม่
184. น.ส.พัชรา เหล่าพูลทรัพย์ นิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
185. น.ส.ชนากานต์ ยืนยาว นักศึกษาชั้นปี 2 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยศิลปากร
186. นายฤชากร ไตรรัตนานุสรณ์ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
187. น.ส.วริศรา อารยสมบูรณ์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
188. นายอานนท์ สันติปิยกุล คณะเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
189. นายวิชญ์ภาส นิวาสนิลรัตน์ คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
190. นายรังสรรค์ เจริญสุข, PhD student, Institute of Veterinary Medicine, Department of Animal Science, Georg-August-University Goettingen, Germany
191. น.ส.พิมลดา จารัสแสง คณะเคมีทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ชั้นปีที่ 4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
192. นายสาธิต ชีวะประเสริฐ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
193. นายอภิรักษ์ แสงทอง ชั้นปีที่3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
194. น.ส.พนิดา วสุธาพิทักษ์ นักศึกษาปริญญาโท คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
195. นางสาวนันท์ศิริ เอี่ยมสุข ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
196. น.ส.เบญจกุล พงษ์นารินทสุทธิ์ school of management Mae Fah Luang University
197. นางสาวลัดดา สงกระสินธ์ ศิษย์เก่าคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
198. นายมูหัมหมัดฮาริส กาเหย็ม ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
199. นายพุทธพงศ์ มูลสาร คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
200. น.ส.วันรัก สุวรรณวัฒนา ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
201. นายนรรธพนธ์ จักรวุฒิ, LLM International Trade Law, Northumbria University
202. นายศรัญญู เทพสงเคราะห์ นักศึกษาปริญญาโท ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
203. นาย เสริมศักดิ์ สุทธิวาทนฤพุฒิ คณะศิลปะและการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรังสิต
204. นายจิตรกร สิงห์พิมาย ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
205. นายเกียรติศักดิ์ ม่วงมิตร ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
206. นายปัณณวิชญ์ นรากุลพิพัฒน์ ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
207. นายธัชพงษ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
208. นายธีรพัฒน์ มีอาพล ศิษย์เก่าคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
209. นายแชมป์ วานิชย์หานนท์ ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
210. นายเตวิช บริบูรณ์ชัยศิริ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
211. น.ส. สุวพรรณ วงศ์เครือศร ศิษย์เก่า รัฐศาตร์ปกครอง ม.เกษตรศาสตร์
212. น.ส.แก้วตา เพชรรัตน์ ศิษย์เก่า คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
213. น.ส.อัญญนี ทรงเกียรติธนา ศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
214. นายมงคล สกุลทองอร่าม นักศึกษาปริญญาโท วิศวกรรมเกษตร สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
215. นางนิธินันท์ ยอแสงรัตน์ ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
216. นายศราวุธ ดรุณวัติ ศิษย์เก่าคณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
217. น.ส.ธัญจีรา อาจิณกิจ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
218. นายสราวุฒิ จูฑะพันธ์ คณะเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้
219. นายพัลลภ โพธิพรม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ชั้นปีที่3 มหาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
220. น.ส.ศุภนุช วงศ์วิชิต ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
221. นายธีรภัทร เจริญสุข ศิษย์เก่า คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
222. นายจิรวัฒน์ พรหมคุณ วิศวกรรมอุตสาหการ-การผลิต ปี 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
223. น.ส. อลินา แผ่สุวรรณ ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
224. น.ส.รุ่งนภา สกุลบุญพาณิชย์ นักศึกษาปริญญาโท ประวัติศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์
225. นายสรณ โสพรรณพนิชกุล ชั้นปีที่ 3 Bachelor of Commerce, University of British Columbia, Canada
226. นายพสธร คงเถลิงศิริวัฒนา ชั้นปีที่ 4 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
227. น.สพ.นิรันดร์ ไชยโย ศิษย์เก่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
228. นายอธิวัฒน์ กิจวนิชย์ภาสุ นักศึกษาปริญญาโทภาค คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
229. น.ส.ภัทราภรณ์ เก่งรุ่งเรืองชัย คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
230. น.ส.กมลนาถ องค์วรรณดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
231. น.ส.กิ่งกาญจน์ สำนวนเย็น ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
232. นายรักษ์ชาติ์ วงศ์อธิชาติ ชั้นปีที่2 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
233. นายอาทิตย์ ทองอินทร์ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
234. น.ส.แวววิศาข์ ณ สงขลา คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
235. นายปรีดีโดม พิพัฒน์ชูเกียรติ ศิษย์เก่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
236. นายคมลักษณ์ ไชยยะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา
237. น.ส.พรทิพย์ เนติภารัตนกุล ศิษย์เก่า คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
238. น.ส.จิราพร เหล่าเจริญวงศ์ ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
239. นายการ์ตูน บุญมิ่ง ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
240. นายพิทยา ใจคำ นักศึกษาปริญญาเอก คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
241. นายเทอดธรรม ปัญญวิภาต ศิษย์เก่า ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
242. น.ส.จารุณี ธรรมยู นิสิตปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
243. นายยิ่งใหญ่ นิลวัฒนกุล ศิษย์เก่า คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
244. น.ส.วิภาศิริ โรจน์วุฒิกังส์วาล นักศึกษาปริญญาโท คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
245. น.ส. เก็จวลี ธีรเนตร ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
246. นายอุกฤษฏ์ ญาดี คณะ รัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
247. น.ส.พุทธิพร สุโฆสิต ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
248. นายสรยุทธ มังกรพลอย ศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
249. นายทศพล ทรรศนกุลพันธ์ ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
250. นายปัณณทัต มนต์ทิพย์วรรณ ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
251. นายศานต์ไท หุ่นพยนต์ ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
252. นายมธุริน จุฬพุฒิพงษ์ ศิษย์เก่าคณะมัณฑนศิลป์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
253. นายยอดพล เทพสิทธา ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
254. น.ส.อัญญชิดา ถาวรเศรษฐ ศิษย์เก่า คณะการจัดการ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
255. นายฐิติกร สังข์แก้ว นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
256. นายพุทธพงศ์ เสริฐศรี ศิษย์เก่า คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
257. นายเชือก โชติช่วย ชั้นปีที่ 3 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
258. นายจิรศักดิ์ ขาหรุ่น ชั้นปีที่ 2 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
259. นายวิทยา เติมใจ ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
260. นายดนัทธ์ โพธิ์สา ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
261. นายจักรกฤษณ์ แก้วสุทธิ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
262. น.ส.ทิพากร แสงระวี นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
263. นายอภิศักดิ์ ชนชนะกุล คณะเทคโนโลยีการสื่อสาร มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้า บางมด
264. นายปฐมพร ศรีมันตะ นักศึกษาปริญญาโท รัฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์
265. นางสาว จุติมา เสือเอก คณะมนุษยศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัย หอการค้าไทย
266. นายสัจพงศ์ กาญจนรังษี ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
267. นายอัครเดช งามสง่า คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ ... มหาวิทยาลัยรามคำแหง
268. นายจุลดิศ ว่องพรรณงาม คณะนิติศาสตร์ ปีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
269. นายบรรพต แก้วสว่าง อดีตนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2542
270. นายตรัย ลาพินี คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
271. นายชารีฟ โยธาสมุทร คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
272. นายธนพล คลังพหล ชั้นปีที่ 4 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
273. น.ส.ฐิตาภา เจตน์จรุงวงศ์ ชั้นปีที่ 3 คณะโบราณคดี มหาวิทยาลัยศิลปากร
274. นส.โสภัค ไชยชนะ ศิษย์เก่าคณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
275. นายประดิษฐ์ ลีลานิมิต ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าลาดกระบัง
276. นายนนทวุฒิ ราชกาวี ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
277. นาย นที นิคมรัตน์ ศิษย์เก่าคณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
278. น.ส.สุภิญญา ทองรัตนาศิริ ศิษย์เก่าคณะวารสารศาสตร์ ธรรมศาสตร์, นักศึกษาปริญญาโท Loughborough University ประเทศอังกฤษ
279. นายปธิมัตน์ พนมรัตน์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
280. นายวรุตม์ บุณฑริก คณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
281. น.ส.ชัชชิมนต์ สีแสด ปริญญาโท คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
282. น.ส.ภาวิดา ฉวีวงศ์ ศิษย์เก่า คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
283. น.ส.ปฤณ เทพนรินทร์ นักศึกษาระดับปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
284. นายปริย นวมาลา ศิษย์เก่าสถาบันวิจัยภาษาและวัฒนธรรมเอเซีย มหาวิทยาลัยมหิดล
285. นายชยานนท์ จุลโลบล ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
286. น.ส.มิ่งหล้า เจริญเมือง ปีที่ 4 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
287. น.ส.พัทธมล เลาหพูนรังษี คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
288. นายพลิศ ลักขณานุรักษ์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ
289. น.ส.ปองขวัญ สวัสดิภักดิ์ ชั้นปีที่ 4 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
290. นายตฤณ ไอยะรา M.A. in Development Economics at School of International Development, University of East Anglia, United Kingdom
291. นายพงศกร แก้วลังกา ชั้นปีที่2 คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
292. นายเฉลิมฤทธิ์ ฉายมงคลชัย ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
293. นายพรทรวง ลี้ภูมิวนิชย์ ศิษย์เก่า คณะพาณิชย์ศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
294. น.ส.ทิพย์สุรีย์ ไชยศรีษะ ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร
295. นายณัฐกฤต แบสิ่ว คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น … มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
296. นายฐิติพงศ์ โนอุโมงค์ คณะวารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน ชั้นปี…. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
297. นายพิพัฒน์ วิมลไชยพร นักศึกษาปริญญาโท มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
298. นายพรเทพ กมลเพชร ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
299. นายดนัย พลอยพลาย นิสิตชั้นปีที่ ๓ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
300. นายพิริยะ วงศ์คงคาเทพ Ph.D. in Chemistry, University of North Carolina at Chapel Hill
301. นายอัสสชิ ภาคภูมิเกียรติคุณ ศิษย์เก่าวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
302. น.ส.สุภาวดี โชติกวิบูลย์ นิสิตชั้นปีที่ 3 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
303. นายศรัทธา หุ่นพยนต์ ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
304. น.ส.วริศรา ตั้งค้าวานิช นิสิตปริญญาโท อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
305. นายปุญชรัสมิ์ บุญมาเลิศ ชั้นปีที่ 2 คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
306. น.ส.เนาวนิจ สิริผาติวิรัตน์ ศิษย์เก่า คณะ…….. มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
307. น.ส.สุภิญญา วงศาบาล คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
308. นายพศิน (พงศ์พันธุ์) จันทรทิม ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
309. น.ส.ณัฐกานต์ ลิ้มจู ศิษย์เก่า คณะศึกษาศาสตร์ การแนะแนว มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
310. นายภาคิน นิมมานนรวงศ์ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปี 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
311. น.ส.ชฎาพร เทพปิยะวงศ์ ศิษย์เก่า คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
312. น.ส.ณัชชารีย์ อริยนิธิทวีสุข คณะ……… ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
313. น.ส.เกศสุดา ชาตยานนท์ ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
314. นายวราวุธ แสงอร่าม ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, นิสิตปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
315. น.ส.จิตรลดา กิจกมลธรรม คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
316. น.ส.ปารณีย์ อุ่มบางตลาด ศิษย์เก่า คณะ…….มหาวิทยาลัยศิลปากร
317. นายชานนท์ มหิศนันท์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
318. นายอาทิตย์ ทองอินทร์ นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
319. นายศิริวัช แก้วสา ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
320. น.ส.ถิรดา ทองพูล ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
321. น.ส.อรุณวนา สนิกะวาที ศิษย์เก่า คณะวารสารศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
322. นายณัฐวัฒน์ กฤตยานวัช ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
323. นายกิตติพงศ์ สนธิสัมพันธ์ ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
324. นายเฟย์ อัศเวศน์ ศิษย์เก่า คณะสถาปัติยกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
325. น.ส.บริมาส ศรีขจร ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, นักศึกษาปริญญาโท คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
326. น.ส.จรัญญา อนันตชัย คณะพาณิชยศาสตร์เเละการบัญชี ชั้นปีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
327. น.ส.กมลวรรณ หงส์ศิริกุล ศิษย์เก่า คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
328. น.ส.ณัฐกานต์ ท้าวพันวงค์ คณะวิทยาการคอม ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยนเรศวร
329. นางประสาร วิริยภาพ ศิษย์เก่า คณะ.......มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
330. นายสัมพันธ์ วิริยภาพ ศิษย์เก่า คณะ.....มหาวิทยาลัยรามคำแหง
331. น.ส.รัชชา เจริญประดับศิลป์ ชั้นปีที่4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
332. นายวัชรินทร์ ว่องไว คณะวิทยาการคอมพิวเตอร์ ปีบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
333. นายสุทธิพงศ์ วิชชาสุทธิ์ ศิษย์เก่า คณะนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยรังสิต
334. นายณัฐพร อุทัยวัตร คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยศิลปากร
335. นายกิตติพศ พรหมโคตร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปีบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น
336. น.ส.นิยดา ยิ่งยง คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
337. น.ส.วรากร ปณิธานะรักษ์ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
338. นายตันติกร เตริยาภิรมย์ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
339. นางสาววรัญญา พิมพ์ศรี ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
340. นายปรีชา จาสมุทร ศิษย์เก่า สาขาบริหารจัดการ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
341. นายชญานิน วิภูษณวรรณ นักศึกษาเศรษฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
342. น.ส.อุทัยวรรณ เจริญไพบูลย์สิน คณะวิทยาการจัดการ ชั้นปีที่4 ม.ราชภัฏบ้านสมเด็จ
343. น.ส.จุฑารัตน์ ราชอัคคี ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
344. นายกันต์ แสงทอง คณะรัฐศาสตร์ฯ ชั้นปีที่4 มหาวิทยาลัยบูรพา
345. นายนวคุณ ศรอุบล คณะสถาปัตย์ ปี2 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
346. นายพิชญ์ ชีวะสาคร ศิษย์เก่าคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
347. นายกฤตภาส จันทร์พรมมินทร์ คณะนิเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยหอการค้า
348. นายธีรวัฒน์ อธิการโกวิทย์ คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
349. น.ส.สุวิชญา จารุคม ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
350. น.ส.โสภิดา สุรินทะ นักศึกษาปริญญาโท คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยศิลปากร
351. น.ส.กานต์ธิดา ฤทธิสิทธิ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ชั้นปีที่ 2 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
352. น.ส.ฉัตรเบญญา ทองทา ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
353. นายสมจิตต์ ขัติวงษ์ ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
354. นายมูฮัมหมัดรอฟีอี มูซอ PhD student in Sociology of law,Lund University, Sweden
355. นายณัฐพล พึ่งธรรม ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
356. นายสุพลธัช เตชะบูรณะ นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาประวัติศาสตร์ คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
357. นายวิทยา เติมใจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยขอนแก่น
358. น.ส.ธิดาพร สินจิตร์ นักศึกษา ชั้นปี 2 คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
359. นายณัชพล ปฐมนุพงศ์ ศิษย์เก่า วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
360. น.ส. เมธาวี คัมภีรทัศน์ นักศึกษาปริญญาโท คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
361. นางเมตตา พิณเนียม ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
362. นายศุภเกียรติ ศุภศักดิ์ศึกษากร นิสิตปริญญาโท คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
363. นายสราวุฒิ เคลือแก้ว คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
364. นางสาวชุมาพร เเต่งเกลี้ยง ศิษย์เก่า คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
365. นางสาวนูรียะ ยูโซะ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
366. นายณัฐพงศ์ ดวงแก้ว คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
367. น.ส.สิริกานดา สกุลพิมลรัตน์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
368. น.ส.ขวัญชนก พันธุพัก คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
369. นายนิติพล นิลุบล คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
370. นายนันทพงศ์ ละอองวัลย์ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
371. น.ส.ณัฐสุดา บุษยบุตร คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
372. นายศตวรรษ โรจนสมบัติ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
373. นายอาทิจ อัศวจินดา คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
374. นายตรีสิริ เซาวิเศษ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
375. น.ส.จุฑามาศ คำเรียงศรี คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
376. น.ส.วิภาพร เปรมศิริ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
377. น.ส.พรรณทิพย์ แสนคำ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
378. น.ส.ศุภิสรา กิตติสท้านไตรภพ คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
379. น.ส.สายชล นิพนุติยันต์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
380. นายเชาวนนท์ เกตุแก้ว คณะศิลปศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
381. นายเอกพล พงษ์มณี ปีบัณฑิต วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
382. นายธานี ชัยวัฒน์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแห่งเมืองโบโลนญ่า ประเทศอิตาลี
383. นายพงษ์สุวรรณ สิทธิเสนา อดีตเลขาธิการสหพันธ์นิสิตนักศึกษาแหงประเทศไทย 2550-51
384. น.ส.อัญชลี นิลศิริ นักศึกษาปริญญาตรี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
385. น.ส.กาญจนารถ ทาหอม คณะอักษรศาสตร์ ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
386. นายธนวุฒิ ธนาธิบดี ชั้นม.6 โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย
387. น.ส.ยอดฉัตร บุพศิริ ศิษย์เก่าคณะจิตรกรรม ประติมากรรม และภาพพิมพ์ มหาวิทยาลัยศิลปากร
388. นายสุริยะ พิบูลย์ ศิษย์เก่า คณะรัฐศาสตร์รามคำแหง
389. น.ส.ลัดดา โศภนรัตน์ ศิษย์เก่าอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
390. นายเสกสรรค์ อัศววิไลรัตน์ ศิษย์เก่า มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
391. น.ส.พิมชนก พึ่งบุญ ณ อยุธยา ศิษย์เก่า คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
392. น.ส.ปิยนุช ธรรมจริยวัธน์ ศิษย์เก่า คณะครุศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
393. น.ส.พามิลา ดาราวิโรจน์ ศิษย์เก่า คณะครุศิลป์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
394. นายณัฐพล สวัสดี คณะศิลปกรรมศาสตร์ ปี2 มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
395. นายณัฐธิกรณ์ คามะโน คณะศึกษาศาสตร์ ชั้นปีที่3 มหาวิทยาลัยรามคาแหง
396. นายปณต สุขเกษม ศิษย์เก่าคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
397. น.ส.สายใจ ตันติวิท คณะอักษรศาสตร์ ปี4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
398. นายธีรนัย จารุวัสต์ คณะอักษรศาสตร์ ปี 4 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
399. นายพันฤทธิ์ เจริญสุข คณะวิศวกรรมศาตร์ ปี 4 มหาวิทยาลัยสยาม
400. นายชนะชัย มานุจา นักเรียนโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ
401. นายวีรภัทร คันธะ นิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์ (อดีตรองประธานสภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย )
402. นายพิชญ์ จงวัฒนากุล นักศึกษาปริญญาโท คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
403. นายวิทิต กาพย์ไกรแก้ว ศิษย์เก่า คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
404. นายเกรียงไกร เอนกเด่นดวง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
405. นายเอนกพงศ์ จิตรเลิศปัญญา นิสิต ปี4 คณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ มหาวิทยาลัย
406. น.ส.บงกช รัตนประทีป ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
407. นายวิสิทธิ์ ตออำนวย ศิษย์เก่าคณะอักษรศาสตร์ ศิลปากร
408. นายวิริยะ เตชะรุ่งโรจน์ MA Publishing, London College of Communication, UK
409. นายสัมฤทธิ์ เตชะวงศ์ธรรม ศิษย์เก่าคณะวิศวกรรมศาสตร์ พระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
410. น.ส.ปภาวี ลิขิตเดชาโรจน์ นิสิตคณะวิทยาศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
411. น.ส.พรปวีณ์ แสงสุระเดช ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
412. น.ส.พิมพ์ชนก ตั้งธนธานิช ศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง และ Bauhaus University Weimar, Germany
413. นายฐิติพันธุ์ บุญมงคลรักษา ศิษย์เก่า คณะวิทยาศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
414. นายประวิทย์ ชัยชนะ นักศึกษาคณะ ทันตแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
415. น.ส.กมลวัทน์ อุ่นเจริญ ชั้นปี 3 คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
416. น.ส.กิตติมา คงครบ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้นปีที่ 2 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
417. น.ส.ธินินันท์ ศรีละบุตร นักศึกษาปริญญตรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
418. ด.ญ. พิชามญชุ์ ศรีละบุตร ประถมศึกษาปีที่ 3/6 โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี
419. นายสุกิต เถื่อนสันเทียะ นิสิตชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
420. น.ส.กมลทิพย์ โยหา นักศึกษาชั้นปีที่..... คณะ.........มหาวิทยาลัยขอนแก่น
421. น.ส.ศศิธร พาณิชย์กฺล ศิษย์เก่า คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
422. น.ส.ศิรินธร พาณิชย์กฺล ศิษย์เก่า คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
423. น.ส. ศุภกานต์ วรินทร์ปราโมทย์ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ คณะเศรษฐศาสตร์บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยมหิดล
424. ว่าที่ ร.ต.ว่าที่ร้อยตรีจรัสฤกษ์ นิพิฐรัชนะผล ศิษย์เก่า คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคาแหง
425. นายวรชัย ทับสี คณะวิทยาศาสตร์ นิสิตชั้นปีที่3 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
426. นายนรินทร์ จีนเชื่อม คณะรัฐศาสตร์ ชั้นปีที่1 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
427. น.ส.ภาวิดา ฉวีวงศ์ อักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
428. นายทูนธรรม เหรียญทอง คณะการสื่อสารมวลชน ปี4 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
429. นายภู ร้อยแก้ว นักศึกษาปริญญาโท คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
คณาจารย์และนักวิชาการ มหาวิทยาลัยต่างๆ
1. รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
2. ดร.ภูมิอินทร์ สิงห์ชวาลา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. นายธร ปีติดล อาจารย์ประจำคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
4. อ.ทพ.ธีรวัฒน์ ทัศนภิรมย์ อาจารย์ประจำคณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
5. นายธีระพล อันมัย อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
6. นางมรกต ไมเยอร์ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
7. นางวิภา ดาวมณี นักวิชาการวิทยาลัยนวัตกรรม มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
8. ดร.สุรพล จรรยากูล อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
9. นายสัญญา ชีวะประเสริฐ อาจารย์ประจำคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ
10. นายศาสวัต บุญศรี อาจารย์ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยศิลปากร
11. นางสาวอรอนงค์ ทิพย์พิมล อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
12. Dr. Michelle Tan, National University of Singapore อดีตอาจารย์พิเศษ, คณะเศรษฐศาสตร์และคณะศิลปศาสตร์ , มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
13. Dr.Kannikar Sartraproong, Affiliated Member of Southeast Asian Studies Program (SEATRiP), University of California, Riverside, USA
14. Dr. Tyrell Haberkorn, ผู้วิจัย ภาควิชาการเปลี่ยนแปลงสังคมและการเมือง มหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลีย
15. นายสันนิธิ ตินทุกะสิริ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ ม.เทคโนโลยีมหานคร
16. นางสุนีย์ ไชยรส ศิษย์เก่าคณะเศรษฐศาสตร์ ธรรมศาสตร์, อดีตคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
กลุ่มประชาชนทั่วไป
1. นายตากวาง สุขเกษม
2. นายศุภชัย แหลมเกาะ
3. Mr. Prakit Koonto
4. นางสาวอรณิศา ข่าทิพย์พาที
5. นายอรรถพล ศรีประเสริฐ
6. นางสาววรรณลา อังกลมเกลียว
7. นางสาวนริศา ดีจรัส
8. นางสาวปารัชนันท์ ภาวัตโภควินท์
9. นายสิริวิทย์ สุขกันต์
10. นางสาวอัญญกาญ จีระอัญการ
11. นางสาววรัชยา นาชัยเวช พนักงานราชการ
12. นายเทวฤทธิ์ มณีฉาย
13. นายจักรทอง อุบลสูตรวนิช
14. นายอริยะ กรอบประดับ
15. นายกฤตพีร์ อ่อนประทุม
16. นายนิรุจน์ โพลงเงิน
17. นายทิวา สัมฤทธิ์
18. นางสาวพรนภา สุพิณวงศ์
19. นายสุริยะ ครุฑพันธุ์
20. นายพีรชิต โตนชัยภูมิ
21. นางสาวสุรีภรณ์ แซ่โต๊ะ
22. นายสุรพล ศรีเพ็ญ เป็นญาติอามาตย์ แต่ไม่เอาเผด็จการ
23. นางสาวสุจิตรา อุ่นเอมใจ
24. Ms. Kaewta Kerddeelarp
25. Mr. Suthee Polachai
26. นายชัยศิริ จิวะรังสรรค์
27. นายอาทิตย์ ศรีจันทร์
28. นายวชิระ หนึ่งแววแดง Import Export พัทยา
29. นายสุรพงษ์ หลวงปราบ
30. นางนางดารา มาตรา
31. นายชองชัย มาตรา
32. นายวิศิษฏ์ มาตรา
33. นายวันเฉลิม สัตย์ศักดิ์สิทธิ์
34. นายบดินทร์ เทพรัตน์ ธุรกิจส่วนตัว
35. นายธานินทร์ อินอ่อน
36. น.ส.ณัฏฐา มหัทธนา
37. น.ส.สุพัตรา ตันเจริญ
38. นายอัครศักดิ์ ลังกาพินธุ์
39. นายจักเรศ อิฐรัตน์
40. น.ส.เศรษฐศิริ วงศ์ศรานนท์ ประชาชน
41. นายสรวุฒิ วงศ์ศรานนท์
42. น.ส.อรวี สุคันธศิริ
43. นายวัตถาภรณ์ สุพรรณชนะบุรี
44. นายอาทิตย์ สื่อประสาร
45. Chompon Nontaso
46. นายธรรมฤทธิ์ ศริ ID 3120101458740
47. นายสัณห์ชัย โชติรสเศรณี
48. นายสรยศ ประภาพันธ์
49. นายพันธ์ศักดิ์ ศรีเทพ
50. น.ส.ภาณินี บุญเลิศ
51. น.ส.รวินทร์ คาโพธิ์ทอง ประชาชน
52. น.ส.วิลาสินี สุวรรณสัมฤทธิ
53. นายวุฒิกร แสงรุ่งเรือง
54. นายศิริวัฒน์ โปษะยานนท์
55. นายปกรณ์ อารีกุล
56. น.ส.พัชญ์สิตา กาญจน์ประวัฒน์ ประชาชน
57. นางสาวสุนทรา แก้วป้องปก
58. น.ส.ปรีดามาศ เจียรชุติมา ประชาชนผู้เสียภาษี
59. นายประทักษ์พล ประจักษ์จิตต์
60. น.ส.ปฐมาภรณ์ สุทธิชัยพิชาติ ประชาชน
61. น.ส.ดนยา จุฬพุฒิพงษ์
62. นายธีรพจน์ เกิดยิ้ม ประชาชนผู้รักความยุติธรรม
63. นายพรหมมินทร์ พูลเอี่ยม ประชาชน
64. นายอภิรัฐ เจะเหล่า
65. นายปรมัตถ์ สนิทชาติ ประชาชน
66. นายวัฒนพงศ์ จัยวัฒน์ ประชาชน
67. นายเพียงคำ ประดับความ
68. น.ส.ปรานม สมวงศ์
69. นายศิรสิทธิ์ วัชรินทรานนท์
70. น.ส.เนตรนภิส วรศิริ
71. น.ส.พรทิพย์ ยืนยาว ประชาชนผู้รักประชาธิปไตย
72. น.ส สุภาพร สมเพชร
73. น.ส.วิลาวัลย์ แก้วเรือง ประชาชนรักประชาธิปไตย
74. น.ส.จรรยา ยิ้มประเสริฐ โครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
75. นายก่อเกียรติ เดชวรวิทญ์
76. น.ส.ศิริกัลยา สิงหบุตร
77. น.ส.อริยา พชรวรรณ ประชาชน
78. นายนิธิศ อโนชา ประชาชน
79. นายปองพล สุขสบาย
80. น.ส.วิรพา อังกูรทัศนียรัตน์ ประชาชน
81. นายณัฐพงศ์ ไชยโคตร
82. นายรัฐวิศว์ เอื้อประชานนท์ ประชาชน
83. น.ส.จันทนี ดวงคาสวัสดิ์
84. นายวัฒนา สุขวัจน์ (อริน) นักเขียน/นักหนังสือพิมพ์อิสระ
85. นายเอกชัย สมดุลยกนก พนักงานบริษัทเอกชน
86. นายนฆ ปักษนาวิน นักเขียน
87. นายพิสุทธิ์ ศรีหมอก คนทาสารคดีอิสระ
88. นายกุลวิณ พิศาลบรรเจิดกุล ประชาชน
89. นายจรูญรัฐ วิธูสุวรรณ ประชาชนธรรมดา
90. น.ส.อุบลสิริ พชรวรรณ ประชาชน
91. น.ส.ภัทรียา อนันตสิริภัทร์ ประชาชน
92. นายสุระศักดิ์ จันทร์ชนะ ประชาชน
93. นายบรรเจิด จาริกพัฒน์ ประชาชน
94. นายอาทิตย์ เบญญ ประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่ง
95. น.ส.จิราภรณ์ หิรัญบูรณะ ประชาชน
96. นายฮาเมอร์ ซาลวาลา
97. นายวสันต์ ไพทีกุล ประชาชนคนรักประชาธิปไตย
98. นายอัญคณา เจริญลาภ
99. นายกิตติพงษ์ ราชเกสร
100. นายวรวิทย์ จันทะรัตน์ ประชาชนคนรักประชาธิปไตย
101. นายโสภณ ปัญจขันธ์
102. นายเพ็ญพิณิช โชคบำรุง หญิงชาวบ้านธรรมดาคนหนึ่ง
103. นายชาคริต จันทร์รุ่งสกุล
104. น.ส.สนธยา มีพันธ์ ประชาชน
105. น.ส.เบญจวรรณ พราหมณ์โสภี
106. นางฮุสนา เจริญผล
107. นายพวงคราม บูรณ์เจริญ
108. นายศิณะญาณ เหว่านาค
109. น.ส.สุวรรณี จงโอฬาร
110. น.ส.วัชรี รัตนะกรี
111. นายจิรภัทร์ พรพรหมประทาน ประชาชน
112. น.ส.อนัญญา อนันตศิลป์ ประชาชน
113. นายอภิสิทธิ์ ห่อพาณิชย์วิบูลย์ ประชาชนคนไทยคนหนึ่ง
114. นายวีรภัทร คารัตน์ ประชาชน
115. นายพิชัย พืชมงคล ประชาชนทั่วไป
116. นายธีรชานันท์ จันทร์โพธิ์ ประชาชนทั่วไปที่รักความยุติธรรม และประชาธิปไตย
117. นางสมพิศ บุญนิมิ ประชาชนทั่วไป
118. น.ส.เกตุศิริ เสรีวัฒนวุฒิ ประชาชนตาดำๆทั่วๆไป
119. นายประกาณฑ์ นิศารัตน์ ประชาชนทั่วไป
120. นายธงชัย จันทร์ขา ประชาชนคนหนึ่ง
121. น.ส.แสงระวี ทาบ้านแป้น ประชาชนคนหนึ่ง
122. น.ส.เสาวลักษณ์ เด่นกิริยาวาจา ประชาชนคนหนึ่ง
123. นายเธียรชัย อุปชา บุคคลทั่วไป
สรุปตัวเลข ณ เวลา 01.15 น. วันที่ 1 มิถุนายน 53 : รวมทั้งสิ้น 568 รายชื่อ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น